Základné otázky a odpovede

 

Geometrický plán

Geometrický plán (GP) je jedna z najdôležitejších príloh pri podaní žiadosti na vklad, alebo zápis práv k nehnuteľnosti. Geometrický plán je technickým podkladom právnych úkonov, verejných listín a iných listín, ktoré podľa zákona osvedčujú práva k nehnuteľnostiam, vrátane nájomných zmlúv a môže slúžiť aj na zápis zmeny bázy údajov KN. Prikladá sa aj ako doklad ku kolaudácii stavieb, žiadosti o poskytnutie úveru atď.

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností a vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrickým plánom sa graficky znázorňuje aj vecné bremeno k časti pozemku.


Geometrický plán môžu vyhotoviť len fyzické a právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické práce.

 

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:

  • - rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností - napr. existujúcu parcelu chcete rozdeliť na viaceré parcely, resp. viaceré parcely chcete zlúčiť

  • - úpravu hranice nehnuteľností -  napr. v prípade, kedy hranica dvoch susedných pozemkov neprebieha využiteľne

  • - určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • - obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí - obnovenie hraníc pôvodných pozemkov registra „E“.
  • - zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia - aby ste mohli užívať stavbu a mohlo Vám byť vydané kolavdačné rozhodnutie musíte si dať zamerať stavbu a vyhotovyť geometrický plán

  • - zameranie rozostavanej stavby -  geometrický plán na rozostavanú stavbu sa vyhotovuje ako doklad k hypotekárnemu úveru. V prípade záujmu vám zabezpečíme vyhotovenie znaleckého posudku znalcom.

  • -  vyznačenie vecného bremena -  vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí

 

Vytyčovanie hraníc pozemkov a stavieb

 

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného začatia každej stavby je presné vytýčenie pozemku a osadenie stavby. Pri väčších stavbách je prítomnosť geodeta potrebná aj počas výstavby, hlavne na dodržanie geometrického tvaru stavby.

 

Zameranie polohopisu a výškopisu

 

Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúžipolohopisný a výškopisný plán.

 

 

 

 

 

Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu je grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj vypočítanie nových výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Geometrický plán je potrebné vyhotoviť, následne autorizačne overiť autorizovaným geodetom, potom nechať úradne overiť správou katastra a následne nechať zapísať

do katastra nehnuteľností, aby sa tak „premietol“ do katastrálnej mapy.

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Väčšinu nových stavieb, ale tiež starších stavieb, ktoré sa nenachádzajú v katastri nehnuteľností (t. j. nie sú uvedené na liste vlastníctva) je potrebné dať zapísať. Po zápise stavby do katastra nehnuteľností bude táto uvedená na liste vlastníctva. Pokiaľ stavba nie je zapísaná na liste vlastníctve, právne neexistuje.