1. Kataster
 2. Operát katastra 
 3. Pozemok
 4. Hranica pozemku
 5. Parcela (registra KN-C a KN-E, výmera)
 6. Katastrálna mapa
 7. Mapa určeného operátu
 8. Geodetické práce (geometrický plán, vytyčovanie hraníc pozemkov ...
 9. Zbierka listín
 10. Pozemková kniha
 11. List vlastníctva
 12. Správa katastra
 13. Stavby (pojem, zápis)
 14. Vklad
 15. Plomba
 16. Záznam

Kataster

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, a o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov.

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové účely a poplatkové účely, na oceňovanie nehnuteľností, najmä pozemkov, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného prostredia, na ochranu nerastného bohatstva, na ochranu národných kultúrnych pamiatok a ostatných kultúrnych pamiatok, ako aj chránených území a prírodných výtvorov a na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach.

Kataster obsahuje najmä tieto údaje:

· geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností, parcelné čísla, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce, právach k nehnuteľnostiam, identifikačné údaje nehnuteľností

 

Operát katastra

 

Operát katastra tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho operátu. Patrí sem katastrálna mapa, mapa určeného operátu (pôvodná mapa), geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc a ďalšia geodetická dokumentácia, popisné informácie o parcelách, vlastníkoch, zbierka listín, pozemková kniha, železničná kniha a údaje o pôdnom fonde.

Vymedzenie niektorých pojmou:

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.

Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie ich definovanie v zobrazovacom systéme.

- Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami.

Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.

      Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.

     Parcela registra E KN

    je parcela, ktorú nenájdeme na katastrálnej mape. Je to pôvodná parcela (z pozemkovej knihy), ktorá sa nachádza na pôvodných mapách. Jej hranice nie sú v teréne viditeľné. Je možné ju geometrickým plánom obnoviť do registra C KN. Takto bude mať presnú výmeru a súradnice lomových bodov.

     Parcela registra C KN

    je parcela, ktorá sa nachádza na katastrálnej mape. Jej hranice sú viditeľné v teréne. Každý pozemok je súčasťou registra C KN, má pridelené parcelné číslo. Nie každá parcela v registri C KN má založený list vlastníctva. Parcely registra C KN tvoria katastrálne územie.


     Výmery parciel

Výmera parcely je plocha horizontálneho priemetu vyjadrená v katastri nehnuteľnstí v metroch štvorcových (m2) zaokrúhlená na celé m2. V pozemkovej knihe sa môžete stretnúť aj výmerou vyjadrenou v štvorcová siaha (1 štvorcová siaha = 3,596652 m2) a  katastrálne jutro (1 katastrálne jutro = 1600 štvorcových siah).

 

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.

Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová katastrálna mapa.

Na zmeny v súbore geodetických informácií, v katastrálnej mape, možno použiť len overené výsledky podrobného merania obsahujúce všetky náležitosti v súlade s platnými predpismi.

Na katastrálnej mape sa nachádzajú čísla parciel nehnuteľnosí značky druhou pozemku, a značky stavieb ..

Snímku z katastrálnej mapy môžete získať na príslušnej správe katastra.

V niektorých katastrálnych územiach si môžete katastrálnu mapu (KN) vytlačiť priamo z katastrálneho portálu (potrebné je použiť prehliadač Internet explorer), ďalej je tam možné zistiť informácie o vlastnícte, druhu pozemku a výmere a približne aj odmerať rozmery.

- Mierka mapy

Mierka mapy určuje pomer skutočnej dĺžky v teréne k pomeru dĺžky na mape. Napr. v mierke 1:1000 1 mm na mape = 1000 mm v teréne, t.j. 1 mm na mape = 1 m v teréne. V mierke 1:2880 1 mm na mape = 2,88 m v teréne.

Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri spoločne evidovaný súbor pozemkov.

- Katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia.

- Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov.

Mapa určeného operátu zobrazuje hranice pôvodných pozemkov. V niektorých katastrálnych územiach sa už takáto mapa nepoúživa pretože bola prekreslená do digitálnej formy je vytvorená vektorová mapa určeného operátu, ktorá sa v digitálnej forme dopĺňa.

V niektorých katastrálnych územiach si môžete mapu určeného operátu (UO) vytlačiť priamo z katastrálneho portálu (potrebné je použiť prehliadač Internet explorer), ďalej je tam možné zistiť informácie o vlastnícte, druhu pozemku a výmere a približne aj odmerať rozmery.

Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, zobrazovacie práce a aktualizácia súboru geodetických informácií.

- Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladom pre právne úkony, verejné listiny a iné listiny potvrdzujúce práva k nehnuteľnostiam. Slúži aj ako podklad na vklad a záznam do katastra nehnuteľností. Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov, ich výmer a ďalších údajov. Geometrický plán vyhotovuje geodet, ktorý má oprávnenie vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Zásady a náležitosti vyhotovenia geometrických plánov, vytyčovania hraníc pozemkov a dokumentácie týchto prác ustanovujú smernice, ktoré vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Autorizačné overenie geometrického plánu vykonáva autorizovaný geodet a kartograf. Úradné overenie vykonáva správa katastra. Pred úradným overením správa katastra preskúma súlad východiskových údajov katastra nehnuteľností uvedených v geometrickom pláne s platnými údajmi katastra ku dňu úradného overenia a skontroluje či je geometrický plán vyhotovený v súlade s platnými smernicami na vyhotovovanie geometrických plánov. Geometrický plán sa používa ako podklad na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. K zmluve, v ktorej sa pojednáva o právach k nehnuteľnostiam ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, ako aj k listine o vecnom bremene k časti nehnuteľnosti, treba pripojiť aj geometrický plán. Geodet si pred vyhotovením geometrického plánu od správy katastra vyžiada všetky potrebné podklady.

 

- Záznam podrobného merania zmien

Záznam podrobného merania zmien tvorí meračský náčrt, ktorý je grafickým vyjadrením výsledkov podrobného merania zmien, zápisník a záhlavie. Vyhotovuje ho geodet a odovzdáva pri úradnom overení geometrického plánu na správu katastra.

 

- Vytyčovanie hraníc

Vytyčovanie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku evidovaných na správe katastra. Vytýčenie hraníc pozemku môže vykonávať iba geodet ktorý má oprávnenie vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

 

Zbierka listín

 

Zbierka listín je dokumentácia, ktorú tvoria najmä zmluvy, dohody, rozhodnutia štátnych orgánov, notárske osvedčenia, dokumentácia výsledkov katastrálneho konania, identifikácie parciel a geometrické plány, ktoré boli vyhotovené na spísanie zmlúv a iných listín.

 

Pozemková kniha

 

Pozemková kniha a železničná kniha slúžia ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach.

Pozemkovoknižná vložka (PK vložka) bola obdobou terajšieho listu vlastníctva s rovnakým členením na časť „A“, „B“ a „C“. Na evidenciu nehnuteľností bola používaná do mája roku 1964.

 

List vlastníctva

 

List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce, názov katastrálneho územia a skladá sa z troch častí. Časť "A - majetková podstata" obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam, ich výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce, číslo zmeny a ďalšie údaje. Časť "B - vlastníci" obsahuje mená (názvy) vlastníkov, rodné čísla (IČO), spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia (podľa listiny), miesto trvalého pobytu (sídlo) a iné údaje. Časť "C - ťarchy" obsahuje vecné bremená, záložné práva, predkupné práva a pod.

 

Správa katastra

 

Správa katastra poskytuje údaje a informácie z katastra, výpisy a kópie zo súboru popisných (list vlastníctva) a geodetických (mapa) informácií, pozemkovej knihy, identifikácie parciel. Identifikáciou parciel sa porovnáva zápis a zákres totožnosti parcely z listín alebo z iných operátov so zápisom a zákresom parcely podľa súboru popisných informácií a súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností. Identifikáciu parciel pre právne účely vyhotovuje správa katastra. Spätnú identifikáciu parciel (spätné vyhľadanie pôvodnej parcely cez parcelu registra C KN) vyhotovuje na základe požiadavky klienta geodet. My poskytujeme k spätnej identifikácii aj grafickú identifikáciu parciel.

Bezplatné nahliadnutie do údajov katastra nehnuteľností Vám umožní katastrálny portál.

 

Zápis stavby

 

Pri zápise údajov k novej stavbe sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v rozhodnutí o udelení súpisného čísla, ak sa nepreukáže niečo iné (kúpna zmluva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie a pod.). Ak nebolo vydané rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, zapíše sa ako vlastník osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí, ak sa nepreukáže niečo iné. K zápisu je potrebné priložiť geometrický plán na zameranie stavby (pokiaľ stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape pod samostatným parcelným číslom).

- Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby a znalecký posudok o stupni rozostavanosti a ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v stavebnom povolení.

Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

 

 

Vklad

 

Vklad je právny úkon správy katastra, ktorým vznikajú, zanikajú, alebo sa menia vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam.

 

 

Záznam

 

Záznam je úkon správy katastra, ktorým sa zapisujú také práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zanikli alebo sa zmenili zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, osvedčením notára a pod. Taktiež sem patria evidenčné zmeny na už evidovaných listoch vlastníctva.

 

Plomba

 

Plomba na liste vlastníctva nás informuje o prebiehajúcom konaní na príslušnej nehnuteľnosti. Správa katastra vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí konania o oprave chyby, v takom poradí, ako boli doručené návrhy na zápis do katastra.