Ako prebieha dedičské konanie.

 

1. Úmrtie

Po úmrtí poručiteľa (zosnulého) vystaví matričný úrad úmrtný list. Úmrtný list vystaví príslušná matrika v mieste úmrtia poručiteľa.

 

2. Úmrtný list

Po vystavení úmrtného listu zasiela príslušná matrika tento úmrtný list na okresný súd, pod ktorý spadal poručiteľ. Spravidla to býva podľa miesta trvalého bydliska poručiteľa.

 

3. Okresný súd

Príslušný okresný súd pridelí spis notárovi, ktorý sa v tomto momente stáva notár – súdny komisár. Spis dostáva súdom pridelené číslo konania. Podľa aktuálneho zákona sa spis prideľuje notárovi – súdnemu komisárovi podľa dňa v mesiaci úmrtia poručiteľa. Spis sa zasiela pridelenému notárovi – súdnemu komisárovi.

Možnosti dedenia:

  1. zo závetu
  2. zo zákona

 

4. Notár – súdny komisár

Komunikuje s dedičmi, volá ich na predbežné „vyšetrenie“, to znamená dedičia oboznamujú notára o aktívach a pasívach poručiteľa. Notár skúma a prešetruje aktíva a pasíva poručiteľa podľa  dostupných možností. Komunikuje s úradmi, inštitúciami, organizáciami, spoločnosťami  a v prípade nutnosti aj so súdmi a exekútormi. Po zhromaždení všetkých potrebných podkladov vytyčuje termín pojednávania dedičského konania.

 

5. Dedičské konanie

Dedičské konanie je zavŕšenie celého procesu, po ktorom notár – súdny komisár, vystaví osvedčenie o dedičstve.  V ňom sú zhromaždené všetky aktíva a pasíva poručiteľa a taktiež dedičská dohoda, ktorú musí po dodržaní zákona notár akceptovať. Po spísaní tohto dedičského osvedčenia je ešte 15-dňová lehota na jeho správoplatnenie, počas ktorej sa môžu dedičia proti osvedčeniu odvolať. Môžu sa odvolania priamo na dedičskom pojednávaní vzdať, čím osvedčenie o dedičstve nadobúda právoplatnosť.

 

6. Osvedčenie o dedičstve

Osvedčenie o dedičstve je nutné ešte správoplatniť na okresnom súde, pod ktorý príslušný notár a spis spadá. To je možné vykonať až po doručení celého spisu na okresný súd.

 

7. Zápis do katastra

Zápis do katastra sa vykonáva dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom zasiela príslušný okresný súd osvedčenie o dedičstve, ktoré sa nachádza v spise (dlhšia forma zápisu). Druhým spôsobom je, že si dedičia dajú sami zapísať osvedčenie o dedičstve žiadosťou na katastrálny úrad. Po zápise osvedčenia o dedičstve na katastri vystavuje príslušný katastrálny úrad nové listy vlastníctva na dediča alebo dedičov.

Takto sa dá charakterizovať pár základných krokov pri dedení nehnuteľného majetku. Dedičského konania sa netýka len nehnuteľný majetok.  Je nutné ku každému prípadu dedičského konania pristupovať individuálne a s potrebnou dôslednosťou. Medzi jednotlivými krokmi, ktoré boli popísané sa nachádza ešte množstvo menších krokov,  ktoré nie je možné preskočiť. Z časového, duševného ale častokrát aj materiálneho a finančného hľadiska je tento proces veľmi náročný a je závislý od komplikovanosti jednotlivých dedičstiev. Z praxe vieme povedať, že aj to najjednoduchšie dedičské konanie potrvá minimálne niekoľko  mesiacov.

Ponúkame služby a pomoc pri skrátení tohto zdĺhavého procesu o viac ako polovicu. Dohodnite si s nami stretnutie.

 

Ponúkame Vám pomoc s dedičským konaním:

  • komunikáciu s úradmi, notármi, katastrálnym úradom,
  • archívmi
  • ale aj s Vašou rodinou,
  • kompletný dohľad nad dedičským konaním,
  • dôkladný súpis a dohľad nad majetkom poručiteľa
  • expresné zabezpečenie kompletných podkladov k dedičskému konaniu pre notára,(listy vlastníctva, pozemkovoknižné vložky, identifikácie, geometrické plány, rodné listy, úmrtné listy, dokumenty preukazujúce vlastnícke právo poručiteľa a iné)
  • komplexné právne a administratívne služby
  • zápis do katastra nehnuteľností a následný výpis z katastra nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve